An evening with Mauro Lorenzon in Enoiteca Mascareta